Uhrevej er for smal i forhold til trafikken, og det skal der gøres noget ved.

Uhrevej i Kølvrå udvides

En over en kilometer strækning af Uhrevej i Kølvrå udvides

KØLVRÅ Teknikudvlaget i Viborg Kommune har givet grønt lys til at Uhrevej udvides.

Det sker i forbindelse med at byrådet i budget 2023 har afsat et puljebeløb på 5.120.000 kr. til forbedring af vejnettet.

Flere vejprojekter skal ordnes, og Kølvrå-projektet kostet en million kroner og 25.000 kroner.

Uhrevej i Kølvrå by – en strækning på ca. 1,1 km - foreslås udvidet fra dens nuværende bredde på ca. 4,7 m til 5,7 m, idet vejen er for smal til den aktuelle trafikbelastning med bl.a. landbrugskøretøjer, hvorfor ekstra udvidelse af vejen er nødvendigt.

Der er for ca. 10 år siden etableret chikaner på vejen for trafikdæmpning, men disse har medført at vejrabatterne er bliver kørt i stykker selv om de er blevet forstærket med belægningssten. Rabatterne på vejstrækningen bliver jævnligt forstærket med kantgrus for at minimere kantskader.

Uhrevejs nuværende asfaltbelægning har mange kantskader og belægningen er ved at være nedslidt pga. tunge transporter. Asfaltbelægningen bør forstærkes i 2023, hvorfor sideudvidelsen bør udføres samtidig hermed.

For at forbedre hastighedsdæmpningen på vejstrækningen i Kølvrå by, foreslås de nuværende chikaner samtidig erstattet af vejbump ved det østlige byskilt og hævede flader (trapezbump) ved krydsene Ringvej og Solsortevej.

Trafiktal (ÅDT): 299 køretøjer målt i 2018.

I Trafikplanen for Viborg Kommune er der angivet, at kommunen har mange smalle kommuneveje, som giver udfordringer med hensyn til opkørte vejrabatter og knækkede asfaltkanter, når modkørende og især tunge køretøjer skal passere hinanden og derved er nødsaget til at skulle ud i rabatten. Trafiksikkerheden er ligeledes forringet ved bakketoppe og vejsving, og for cyklisterne skaber det utryghed at cykle på smalle veje.