Linjeføring for ny motorvej er på plads i 2025.

Linjeføring på ny motorvej er på vej

Hvis alt går vel kan udførelsen af den midtjyske motorvej gå i gang i 2026. Men forarbejdet er i gang

MOTORVEJ Teknisk Udvalg i Viborg Kommune er på udvalgsmødet blevet orienteret om forundersøgelsen fra 2020 vedrørende den kommende midtjyske motorvej (Give-Viborg-Hobro) og »Infrastrukturaftalen 2035« fra 2021. Desuden er udvalget blevet orienteret om kommissorium for miljøkonsekvensvurdering fra 2022 og tidsplan for det kommende anlæg af midtjysk motorvej fra Løvel til Klode Mølle.

Af de kommunale sagsakter fremgår det, at Vejdirektoratet i februar 2020 har offentliggjort en forundersøgelse formotorvejen. I forundersøgelsen er der udarbejdet forslag til linjeføringer med udgangspunkt i korridorerne fra den strategiske analyse i 2013. For hvert forslag gives et overordnet overblik over de trafikale, natur- og miljømæssige, by- og erhvervsmæssige samt økonomiske effekter. I forundersøgelsen er der også set på tilslutningen til de eksisterende motorveje og konsekvenser for øvrig infrastruktur i området.

Der er efterfølgende indgået et bredt politisk forlig om »Infrastrukturplan 2035« i juni 2021. Infrastrukturplanen omfatter statens investeringer og initiativer på transportområdet for perioden 2022-2035. Det fremgår af aftalen, at der skal anlægges en motorvej fra Løvel til Klode Mølle. Der er afsat 65 mio. kr. til en miljøkonsekvensvurdering (MKV) af projektet og reserveret en ramme på 3,9 mia. kr. til anlæg af motorvejen.

Kommissoriet for miljøkonsekvensvurderingen er offentliggjort i marts 2022. Kommissoriet beskriver, at der skal laves en miljøkonsekvensvurdering (MKV) for en ny motorvej fra rute 13 ved Klode Mølle til rute 13 ved Løvel. Der skal undersøges de 2 linjeføringer Ø1 og V2 fra forundersøgelsen hhv. øst og vest om Viborg.

Aflaste A13

Formålet med en ny motorvej op gennem Jylland er dels at skabe forbedrede vejforbindelser i Jylland, dels at aflaste rute 13 og E45. De endelige vejforløb og korridorer er ikke fastlagt endnu, hvilket vil ske i løbet af miljøkonsekvensvurderingen.

Der undersøges følgende for de 2 linjeføringer hhv. øst og vest om Viborg: Trafikkens omfang og de trafikale effekter. Konsekvenser for natur- og miljøforhold. Projektets klimamæssige påvirkning både i anlæg og drift. Støjforholdene under anlægsarbejdet, og når vejprojektet er gennemført Areal- og ejendomsforhold. Anlægsøkonomi. Samfundsøkonomiske gevinster

Undersøgelsen vil også omfatte en såkaldt 0+ løsning, der vil vurdere effekterne af en udbygning af det eksisterende vejnet samt mindre nyanlæg.

Der gennemføres to offentlighedsfaser om projektet. I begge offentlighedsfaser gennemføres et eller flere offentlige borgermøder i de berørte kommuner.

Miljøkonsekvensvurderingen igangsættes i 2022 og forventes færdig i 2024. Det forventes, at der kan træffes politisk beslutning i Folketinget om linjeføringen i 2025.

Anlægsarbejdet forventes igangsat i 2026. De første faser af anlægsarbejdet er detailprojektering og arealerhvervelse.