Her er kortet over de tre muligheder, der nu er for linjeføringen af Hærvejsmotorvejen. Det er de stiplede linjer, du skal kigge på. Den ene linje går mellem Kjellerup og Thorning. Den anden vest om Thorning og Knudstrup. Det afgøres næste år, hvilken linjeføring, der vælges. De store blå og røde felter, der er på kortet, er Vejdirektoratets oprindelige forslag til linjeføring.

Se dem her: Nu er der lagt tre linjeføringer for ny motorvej

Så er de første linjer til Hærvejsmotorvejen lagt. Karup-plan er ikke længere aktuel

KJELLERUP Den kommende Hærvejsmotorvej kommer enten til at gå mellem Kjellerup og Thorning eller vest om Thorning og Knudstrup. Eller til at følge noget af hovedvej A13.

Det ligger fast efter, at forligspartierne i Folketinget bag Infrastrukturplan 2035 - Fremtidens Veje - har sagt ja til Vejdirektoratets indstilling om de linjeføringer, der skal arbejdes videre med.

Næste skridt er en miljøkonsekvensvurdering af Hærvejsmotorvejens linjeføringer.

Det er Vejdirektoratet, der anbefaler de tre løsninger, der nu arbejdes videre med. De tre løsninger fører enten motorvejen øst eller vest om Viborg - eller gennem selve Viborg.

Det vides ikke, hvilken af de tre løsninger, der i sidste ende vælges. Det er det, der først skal undersøges nu. Afgørelsen falder næste år.

Længere øst-løsning

De tre forslag til motorvej mellem Klode Mølle og Løvel er kommet fra Vejdirektoratet efter en høringsfase, hvor Vejdirektoratet har bedt borgere, grupper, myndigheder og andre aktører om input til de to større korridorer øst og vest om Viborg, som har været præsenteret i høringsfasen.

Det er der kommet to indsnævrede linjeføringer for motorvejen ud af. Vejdirektoratet undersøger også på lige fod en mulig udbygning af den eksisterende Rute 13, en såkaldt 0+løsning.

For linjeføringen øst om Viborg vil den nye linje, der undersøges, blive længere end den oprindelige, da den vil slå et sving uden om en række bysamfund. Vejdirektoratet vurderer, at en mere østlig linjeføring på denne delstrækning samlet set vil gøre nabogenerne fra vejen mindre og give afstand til byudviklingsområdet Taphede samt give en bedre passage af Natura 2000-området ved Nørre Å, og at dette opvejer den forøgede længde af motorvejen.

For den vestlige linjeføring er det Vejdirektoratets vurdering, at det ud fra en samlet afvejning af motorvejens gener for naboer er bedst at undersøge og miljøvurdere et mere vestligt forløb mellem Klode Mølle og Neder Hvam. Den justerede linjeføring vil gøre motorvejstrækningen lidt kortere og sikre større afstand til Natura 2000-området omkring Nipgård Sø.

En 0+ løsning i form af udbygning af den eksisterende rute 13 undersøges på lige fod med de to nybygningsløsninger øst og vest om Viborg.

Vejdirektoratet har i løbet af de seneste år gennemført planlægning af flere udbygningsprojekter på tosporede landeveje.

Erfaringer fra de projekter bliver brugt i arbejdet med at undersøge A13-muligheden. Vejdirektoratet har modtaget mange forskellige forslag i høringsprocessen, herunder også nogle, som der ikke arbejdes videre med. Det gælder blandt andet den såkaldte Karup-linje.

Undersøgt forslaget

Vejdirektoratet har undersøgt forslaget og vurderer, at den foreslåede løsning vil koste cirka 900 millioner kroner yderligere, som ikke står mål med de trafikale gevinster, da færre vil benytte motorvejen. Samtidig er det et problem for naturen, at motorvejen i forslaget skal krydse Karup-Å systemet.

Vejdirektoratet vil nu efter forligspartiernes godkendelse arbejde videre med de to linjeføringer. Vejdirektoratet vil gennemføre endnu en offentlig høring i de områder, hvor linjeføringen ligger uden for de allerede udmeldte korridorer.

Resultatet af miljøkonsekvensvurderingen forventes offentliggjort i sommeren 2024.

Læs også
Kjellerup

Viborg får millioner til Hærvejen