Der er planer om solcelleanlæg på Uhrevej i Kølvrå.

Forslag om solceller på Uhrevej

Byrådet skal på mødet drøfte forslag til lokalplan for et solcelleanlæg på Uhrevej ved Kølvrå

KØLVRÅ Hvis det står til forvaltningen i Viborg Kommune så skal der solceller op på Uhrevej ved Kølvrå.

Og i den forbindelse skal en lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

Det er dog byrådet, der tager den endelige beslutning på mødet i dag.

Forvaltningen foreslår også, at der afholdes borgermøde den 16. eller 17. august i Karup Kultur- og Forsamlingshus.

Plan- og projektområdet for et solcelleanlæg ved Uhrevej er i løbet af planprocessen blevet tilpasset, så det nu udgør i alt 283 hektar. Heraf kan der opsættes solceller på 274 hektar. Resten består af eksisterende vejarealer og arealer, som bl.a. skal udlægges til afskærmende beplantning.

Solcelleanlægget forventes at have en årlig produktion på ca. 258.000 MWh og at ville øge andelen af vedvarende energi i Viborg Kommune fra 28,3 procent til 32,7 procent.

Lokalplansforslagets formål er at udlægge området til et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg samt sikre en harmonisk ensartet opstilling af solcellerne og en afskærmende beplantning, så etableringen af anlægget tager mest muligt hensyn til omkringliggende landskab, natur og naboer.

Planforslaget sikrer desuden, at arealerne tilbageføres til jordbrugsmæssig anvendelse eller henlægges som natur, når solcelleanlægget tages ud af drift, ligesom planen i solcelleanlæggets driftsperiode sikrer, at den økologiske forbindelse sikres og faunapassagen fortsat eksisterer på tværs af området.

Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. Planforslaget fastlægger, at planen erstatter de landzonetilladelser, der ellers vil være nødvendige, for at projektet kan gennemføres.

Planforslaget fastslår, at der benyttes solceller på trackere, der opstilles i parallelle rækker i nord-sydliggående retning, som kan dreje efter solen.

Planforslaget giver desuden mulighed for etablering af en transformerstation centralt i planområdet med udendørs tekniske konstruktioner med en maksimal højde på 8,5 meter. Derudover kan der opsættes en lynafleder med en højde på op til 22 meter.

I miljørapporterne vurderes det, at planerne og det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en væsentligt negativ påvirkning af de undersøgte forhold. Planerne vil give mulighed for et solcelleanlæg, som bl.a. kan forandre landskabsoplevelsen og forholdene for naturen i området og give anledning til støj og vibrationer fra de tekniske installationer. Det vurderes dog samlet set, at planerne og projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning med de valgte afværgeforanstaltninger.

Loven indeholder desuden en salgsordning og en bonusordning for beboelsesejendomme i en afstand på op til 200 meter til solcelleanlægget, hvor boligen enten kan sælges til en værdi fastsat af en uafhængig taksationsmyndighed, eller hvor boligen kan få en årlig kontant skattefri bonus.

Der oprettes en grøn pulje, hvortil opstiller af solceller skal betale 40.000 kr. pr. opstillet MW. Det forventes, at der kan opstilles 258 MWp i planområdet ved Uhrevej, og det vil udløse 10,3 mio. kr. til grøn pulje. Kommunen skal administrere puljen, som kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Man kan se mere på kommunens hjemmeside.