Viborg Kommune finder ikke anledning til at genoptage sagen, da klagen ikke har bidraget med afgørende nyt.

Kommune genoptager ikke klagesag fra Forsvaret i Karup

Forsvarets Ejendomsstyrelse klagede over afgørelse, at to arealer på Flyvestation Karup er omfattet af Naturbeskyttelses-loven

FORSVAR Klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune vil ikke at genoptage en klagesag fra Forsvarets Ejendomsstyrelse (Fes) om to arealer på Flyvestation Karup.

Fes har i følge sagsakterne klaget over en afgørelse om, at de to arealer på Flyvestation Karup er omfattet af naturbeskyttelses-lovens paragraf tre, og at der i forlængelse af dette er meddelt påbud om genetablering af forholdene.

Viborg Kommune finder ikke anledning til at genoptage sagen, da klagen ikke har bidraget med afgørende nyt, fremgår det af den kommunale dagsorden. Forvaltningen har derfor videresendt sagens materiale til Miljø- og Fødevareklagenævnet, dog med forbehold for at de endelige bemærkninger afventer politisk behandling.

Det har udvalget nu gjort og her følger man forvaltningens indstilling.

Fes orienterede i maj 2021 forvaltningen om, at man planlagde omlægning af de konkrete arealer til såkaldt endofyt-græsplæne, og i den anledning betvivlede deres status som omfattede af naturbeskyttelses-lovens paragraf tre.

Forvaltningen svarede, at den umiddelbare vurdering var, at den vejledende registrering af arealerne som beskyttede var korrekt, og at en omlægning sandsynligvis ville forudsætte en dispensation. Derfor opfordrede forvaltningen til at mødes i forlængelse af en botanisk besigtigelse for at berigtige paragraf tre-status og afklare mulighederne for en dispensation begrundet med samfundsmæssige hensyn evt. mod udlægning af erstatningsnatur.

Arealerne blev besigtiget, og der blev afholdt møde, men da Fes blev partshørt om forvaltningens vurdering af, at der er tale om beskyttet natur, meddelte man at arealerne allerede var lagt om til græsplæne.

Ifølge naturbeskyttelseslovens paragraf tre er det forbudt at ændre tilstanden af naturområder over 2500 kvadratmeter.

Den hidtidige drift (ofte afgræsning eller såning) på beskyttede arealer må fortsætte, men de må ikke inddrages som et traditionelt dyrkningsareal. Formålet er at bevare de beskyttede naturtyper som levesteder for vilde dyr og planter.

Der er tale om to delarealer, som er vejledende registreret i hhv. 2014 og 1993. Arealerne er i denne sag behandlet under et og er af naturtypen hede i god naturtilstand. En meget stor del af Flyvestationens arealer kan betegnes som hede præget af militære aktiviteter og anlæg, og de konkrete arealer ligger ved landingsbanerne.

FES har klaget over, at det konkluderes, at arealerne er naturbeskyttede, og at kommunen i forlængelse heraf har meddelt påbud om genetablering