En baggrundsrapport og strategifor ladestandere er på plads.

Ny strategi for ladestandere i kommunen

Viborg Kommune er godt dækket ind med ladestandere frem mod 2030, fremgår det af rapport

VIBORG Kommunen har fået udarbejdet en baggrundsrapport om ladeinfrastruktur i Viborg Kommune. Med afsæt i dens anbefalinger er der udarbejdet et forslag til en strategi for ladestandere i Viborg Kommune.

Strategien fokuserer især på opfyldelse af krav om ladestandere på parkeringspladser ved kommunens bygninger og på at sikre mulighed for opladning for beboere i tætbebyggede områder uden parkering på egen grund.

Strategien fastlægger en målsætning for den generelle dækning med offentligt tilgængelige ladestandere og målsætninger for den geografiske dækning af ladestandere i tæt bebyggede områder i Viborg og Bjerringbro. Desuden omhandler den retningslinjer for forvaltningens administration ved opsætning af nye ladestandere, for tidsbegrænsning på p-pladser med ladestandere samt for varetagelse af æstetiske hensyn.

Baggrundsrapporten viser, at behovet for ladestandere er godt dækket frem til 2030 i Viborg Kommune. Det skyldes primært, at kommunen etablerer ladestandere ved sine eksisterende bygninger med mere end 20 parkeringspladser. Kommunen skal således etablere forventeligt 91 ladestandere ved kommunale bygninger inden 1. januar 2025 som følge af et krav i ladestanderbekendtgørelsen. Rapporten lægger også vægt på, at det er en forudsætning for en god dækning med ladestandere, at boligselskaberne opstiller ladestandere og anbefaler derfor, at kommunen gør en indsats med information og vejledning for at hjælpe bolig- og ejerforeninger til at opstille ladeinfrastruktur.

Ud fra den afsatte økonomi til opgaven og den aktuelle tendens til stigende udbredelse af elbiler er strategien målrettet udbygning af infrastruktur til elbiler. Strategien kan senere udvides til også at omfatte infrastruktur til gasdrevne køretøjer.

Det indgår i forslaget til strategien, at kommunen i perioden frem til 1. januar 2025 primært opstiller de ladestandere, der er påkrævet efter ladestanderbekendtgørelsen. Desuden indgår det, at der gennemføres en indledende markedsdialog for at få overblik over, hvilke kommunalt ejede arealer, der kan være kommerciel interesse for at opstille ladere på.

Markedsdialogen og efterfølgende udbud vil afdække, om de offentligt tilgængelige ladestandere kan etableres uden kommunal medfinansiering.

Kommunens aftaler med ladeoperatører om etablering og drift af offentlig tilgængeligt ladepunkter og evt. kommunal medfinansiering til disse er underlagt reglerne i lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven der trådte i kraft d. 1. april 2022.

Der er krav om, at aftalerne indgås på markedsvilkår, dvs. efter afholdelse af udbud. Hvis udbuddet viser, at det ikke er muligt uden kommunal medfinansiering, kan kommunen søge midler fra en statslig pulje. Kommunen kan opnå medfinansiering på 50 procent af den totale kommunale betaling, og for Viborg Kommune vil der maksimalt kunne søges 3,3 mio. kr. fra puljen til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer.